REGULAMIN KORZYSTANIA Z ATRAKCJI I SYMULATORÓW
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych podczas eventów, szkoleń, targów i innych imprez masowych, przy zachowaniu przepisów ogólnych bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, BHP, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i przepisów szczegółowych oraz poleceń osób zarządzających urządzeniami.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
A) Zarządzającym – rozumie się przez to podmiot i osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
B) Użytkownik – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy lub porozumienia korzystają z atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych w celu określonej działalności lub wykonania ustalonych czynności,
C) Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Zarządzający nie ma wpływu, w szczególności działania siły natury, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, itp.
2. Osoby w wieku do lat 18 mogą korzystać z atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych wyłącznie za zgodą i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.
3. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby, przebywające na terenie eventów, szkoleń, targów i innych imprez masowych zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Zarządzającego, a także przestrzegania obowiązków związanych z bezpiecznym użytkowaniem, pod rygorem wykluczenia z udziału w kursie, treningu, korzystania z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych Użytkownicy oraz pozostałe osoby, zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod Regulaminem, udostępnionym mu przez Zarządzającego.
5. Na stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
6. Na stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 5.
7. Osoba, która nie będzie przestrzegała postanowień Regulaminu lub wprowadzi w błąd Zarządzającego w sprawach objętych Regulaminem, zostanie natychmiast usunięta ze stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych bez prawa roszczeń z tego tytułu. Uczestnik, który spowodował przy tym zagrożenie bezpieczeństwa lub zniszczenie mienia, będzie ponosiła skutki prawne na zasadzie winy umyślnej.
8. Wszelkie decyzje i zarządzenia Zarządzającego są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.
II. WARUNKI KORZYSTANIA
9. Obowiązkiem Użytkowników jest:
a) zachowanie szczególnej ostrożności wobec innych osób korzystających z atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych,
b) przestrzegania przepisów oraz zasad, wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, w tym zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych,
c) natychmiastowego powstrzymania się od korzystania z atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych lub innych działań i bezzwłocznego poinformowania Zarządzającego, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia,
d) przebywania w miejscach wyznaczonych przez Zarządzającego,
e) bezwzględnego stosowania się i wykonywania poleceń Zarządzającego.
10. Na terenie stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
11. Niezbędnym warunkiem korzystania z atrakcji jest zezwolenie na wykorzystanie wizerunku. Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii lub filmu, w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej przez FILMAT Oświęcim na imprezie masowej. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
12. Użytkownicy stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych oraz wszelkie inne osoby, przebywające jego terenie ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu wywołane swym działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych określonych niniejszym Regulaminem.
13. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych, użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających i/lub łamiących zasady – bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach spornych, Zarządzający wezwie odpowiednie służby w celu ustalenia powyższych okoliczności.
14. Każda osoba korzysta z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych na własne ryzyko, z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Zarządzającego, w szczególności z tytułu stanu terenu, urządzeń i instalacji. Wstęp, uczestnictwo i korzystanie z stanowiska atrakcji i symulatorów motoryzacyjnych następuje pod warunkiem zwolnienia Zarządzającego z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej Zarządzającego.
15. Zarządzający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na osobie i mieniu Uczestników i osób trzecich w wyniku Działania sił wyższych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.